+הוסף פעילות
לוגו נקודה ישראלית

תקנון למשתמש

בכניסתך לאתר זה הנך מאשר/ת את תנאי השימוש בו בהתאם לתקנון המופיע בקישור זה. אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון, אני מודע/ת לתנאיו ומסכים/מה לאמור בו.   תקנון האתר כללי כל האמור בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד. אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה […]

בכניסתך לאתר זה הנך מאשר/ת את תנאי השימוש בו בהתאם לתקנון המופיע בקישור זה.

 • אני מאשר/ת כי קראתי את התקנון, אני מודע/ת לתנאיו ומסכים/מה לאמור בו.

 

תקנון האתר

 1. כללי
  • כל האמור בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
  • אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה פלטפורמה לנותני ו/או מציעי שירותים בתחום התיירות (להלן: "ספק") להיחשף במרשתת לצרכנים השונים הן פרטיים והן מוסדיים ומאפשר לציבור המשתמשים והגולשים באינטרנט לרכוש אטרקציות חופשות ושירותים המוצעים למכירה, מבצעים, הטבות וכדומה באמצעות האתר אצל נותני השירותים בתחום התיירות הנ"ל. לכן הפרסומים המופיעים באתר והאחריות על השירותים המוצעים בהם חלה על הספק או בית העסק אשר מציע את הפרסומים והאתר והאתר או מי מטעמו לא יישאו באחריות לפרסום זה.
  • כל מקום בתקנון זה שכתוב "אתר" הכוונה היא לבעלי האתר ו/או למפעילי האתר ו/או מי מטעמם גם אם מפורטת רשימה כזו או אחרת של גופים נוספים אלא אם כן קיים סייג מפורש באותו הסעיף.
  • השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. בכניסתך ובקבלת השירותים המוצעים באתר הינך מאשר הסכמתך לאמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב והם יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן:"המשתמש"). הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילי האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. גלישה באתר ו/או רכישת שירותים המוצעים, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירות המוצע ו/או הניתן בו ו/או באמצעותו.
  • לא תהא למאן דהו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/ואו מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר.
  • על המשתמש להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים להשתמש ולגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.
  • בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת והמידע המוצג באתר לא יישמר על ידם. והם שומרים לעצמם את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש ,או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים אשר אינם מופעלים על ידי בעלי האתר, לפיכך מובהר כי בהפעלת קישורים אלו על ידך הנך מאשר כי ידוע לך שלבעלי האתר אין שליטה ו/אחריות כלשהי ביחס למידע ו/או התכנים שיוצגו בפניך וכי אין בהצבת הקישורים באתר זה משום הסכמה ו/או אישור ביחס למידע ולתכנים המוצגים באתרים אלו.
 2. זכויות יוצרים
  • כל התכנים, סימני מסחר, מידע, תמונות, מאגרי מידע וכדו' המופיעים באתר ואשר מקורם הינו בבעלי האתר, ו/או נאספו באמצעותם – שייכים באופן בלעדי לבעלי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא אשר לא הותר במפורש, מראש ובכתב. האמור הינו לרבות ומבלי לגרוע – עשיית שימוש מסחרי ו/או הפצה ו/או העתקה של תכנים ו/או מידע ו/או עשיית שימוש מסחרי כלשהו בתכנים אשר מקורם באתר. האמור בסעיף זה הינו למעט שימוש פרטי – אישי לצרכים להם נועד האתר.
  • סימן המסחר "נקודה ישראלית" הינו סימן מסחרי (ברישום) של בעלי האתר ולפיכך כל עשיית שימוש שהוא בסימן ו/או בסימן הדומה לו הינו הפרה של הוראות חוק עוולות מסחריות , תשנ"ט-1999, על כל המשתמע מכך.
  • אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האפליקציה ואתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, ומבלי למעט מהוראות אחרות, על כל המשתמשים באתר ובכלל זה ספקים ומפרסמים.
 3. המידע באתר
  • המידע המוצג באתר הינו מידע פומבי המיועד לשימוש אישי.
  • באתר יוצגו מעת לעת פרטים שונים אודות נותני שירות בתחום התיירות. בשימוש במידע זה הנך מאשר כי ידוע לך כי לבעלי האתר אין אחריות ביחס למידע המוצג באתר ו/או לתכנים המוצגים בו, הן לעניין נכונות הפרטים והן לעניין אופן הצגתם.
  • אין להסתמך בשום מצב על המידע המוצג באתר, תיאור השירות ו/או תמונות הנוגעות לשירות ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר בעניינים אלו.
  • לכן בעלי האתר ממליצים לבדוק, בטרם קבלת השירותים, אל מול נותן השירות את אופי השירות המוצע, את היקף מתן השירות וכו'.
  • בשימוש באתר זה הנך מאשר לבעלי האתר לאסוף ו/או לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא בקשר על המשתמש, לרבות כתובת IP וכל מידע נוסף, לרבות ומבלי לגרוע – לצרכי ניתוח סטטיסטי, לשם שיפור האתר ולשם הצגת תכנים המותאמים לך באופן אישי.
  • מובהר כי בעלי האתר רשאים לקדם נותני שירותים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תהא עליהם כל מגבלה ו/או מניעה בעניין זה.
  • האתר יהיה רשאי להשתמש במידע שנמסר ו/או שיימסר, לרבות לשם פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס '40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם") ו/או אחר בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או דיוור ישיר ו/או טלפון ו/או פקס ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות ו/או SMS ובין עתידיות ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע"י האתר בעצמה ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. בנוסף, בעלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע שתמסור באתר – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש בו – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהוא מציע, לצורך הטבות, תגמולים ,הנחות וכדומה, כמו גם לאמת את פרטי המשתמש שלך. כמו כן, יהיה האתר רשאי לעשות במידע גם עיבוד סטטיסטי ו/או טיוב ו/או פילוח ו/או ניתוח. האתר יהיה גם רשאי להעביר את המידע מעת לעת לנותני שירותים לאתר ולצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל. אלו יהיו רשאים להשתמש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שהאתר קיבל אותו בגינן.
 4. שירות האתר
  • החיבור ו/או הגישה לאתר יעשו באמצעות גישה לאינטרנט בכפוף לתנאים ולהסכמים שלך עם ספק הרשת שלך. האתר יעשה מאמצים סבירים להציע את שירותיו שיהיו זמינים לך בכל העת, אבל איננו יכול להבטיח שירות ללא הפרעות או תקלות.
  • השימוש שלך בשירות המוצע באתר הינו בגין שימושך האישי בלבד ולא מסחרי. בתוך כך אינך רשאי לשכפל, להעביר, להעניק גישה לצד ג, להעתיק או להפיץ כל חלק מהשירות ו/או מהתכנים המופיעים באתר בכל מדיום ללא אישור האתר. אינך רשאי להשתמש בפרטי אדם אחר.
  • על מנת להירשם כמשתמש למימוש המבצעים, הטבות והשירותים השונים, על המשתמש להירשם באתר ולספק לאתר פרטים בסיסיים, כגון: שם פרטי ומשפחה ,מספר טלפון נייד, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי וכדומה (ראה מדיניות פרטיות) יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים על מנת להבטיח את ביצוע הרישום. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית ועלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין שיגרמו לבעלי האתר ו/או לספקים עקב שיבוש הפעלת האתר.
  • כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות עליך כמשתמש להיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייבת. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שפריטי ההזמנה קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא ,יהיה הספק רשאי להודיע לך על ביטול ההזמנה ו/או לשלוח הזמנה חלקית. הודעה כאמור תימסר לך באמצעות הודעה אישית בדואר אלקטרוני, מסרון, ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ספק השירות. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד האתר ו/או מי מטעמו או הספק ובעצם ביצוע ההזמנה, אתה מוותר על כל טענה כאמור.
 5. הגבלת אחריות
  • בשימושך באתר הנך מאשר כי ידוע לך כי בעלי האתר אינם נוטלים כל אחריות על תכנים, רכישה, הזמנה, מלאים, מדיניות החזרה, ביטולים, מדיניות הפרטיות, או תנאים של כל חברות צד שלישי ו/או ספקים. האתר לא יכול לצנזר או לערוך את התוכן של כל מבצעים, הטבות, פריטים וכדומה של צד שלישי. בעצם השימוש בשירות, אתה במפורש מצהיר ומסכים כי האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, תביעה או חבות אחרת הנובעת או הקשורה לשימוש שלך באתר.
  • כאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים במתן השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, ולפיכך לא תשמע כלפיהם כל טענה ו/או דרישה הנוגעת לקבלת השירותים בפועל, להצגת תכנים, תיאור שירותים, קידום עסקים וכו'.
  • בעלי האתר לא יהיו אחראים לעניין ביטחון המידע באתר. לפיכך הנך מתבקש שלא להציג באתר ו/או להעביר דרכו ו/או באמצעותו פרטים אישיים אשר אינך מעוניין בחשיפתם ובכל מקרה לא תשמע כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 

 1. סמכויות בעלי האתר
  • כאמור לעיל, בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת.
  • בעלי האתר רשאים למחוק תכנים שונים מהאתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי שתשמע כנגדם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
  • בעלי האתר רשאים לעדכן את תיאור הטבה, מבצע ,פריט או שירות, כמו גם להוסיף או להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או מכל סיבה אחרת, לעדכן צבעים ו/או מידות ו/או לשנות את מחירי הפריטים מעת לעת ו/או את המבצעים החלים באתר. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין הצבעים המופיעים בתמונות לבין הפריטים בפועל, הנובעים מכך שהפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים הינם בשקלים, כוללים מע"מ על-פי דין.
  • בעלי האתר רשאים לחסום משתמשים משימוש באתר ו/או מגישה לתכניו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי שיידרשו לנמק זאת.
  • בעלי האתר רשאים לפעול לקידום תכנים באתר ו/או לפעול לקידום האתר בכל דרך ו/או אופן שימצאו לנכון, לרבות קידום ממומן וכו'.
  • בעלי האתר רשאים בכל עת לתקן תקנון זה ותנאיו ללא כל הודעה מוקדמת וכל תיקון יחול לאלתר.
  • אדם המוצא עצמו נפגע מתכנים שונים המפורסמים באתר ו/או מעוניין בהסרת תוכן מסוים ו/או סבור כי עבודתו הועתקה והיא נגישה באתר באופן המהווה הפרת זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים במייל info@israelispot.co.il, לפרט את מהות פנייתו ופרטים לחזרה וכן הנימוקים לבקשה. בעלי האתר יבחנו את בקשתו בתוך זמן סביר.
 2. דיוור ישיר
  • במידה והושארו על ידך פרטים, עם רישומך לשירות, לצורך צירוף לרשימת דיוור ישיר – הנך מאשר לבעלי האתר ו/או למי מטעמם להפנות אליך תכנים שיווקיים ו/או פרסומיים הנוגעים למהות שימושך באתר זאת בהתאם להוראות סעיף 30א (ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  • באפשרותך להודיע לבעלי האתר בעל עת, בהודעה חוזרת להודעות הדיוור הישיר, כי ברצונך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ובעלי האתר יפעלו להסרתך באופן מיידי מרשימה זו.
 3. סמכויות שיפוט
  • בכל מקרה של סכסוך משפטי בין בעלי האתר ובין משתמש כלשהו תהא מסורה סמכות ייחודית לבורר אשר ימונה בהסכמה על ידי הצדדים.
  • בהיעדר הסכמה לעניין זהות הבורר, ימונה בורר על ידי לשכת עורכי הדין.
  • בכל אופן אחר תהא מסורה סמכות השיפוט לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.