+הוסף פעילות
לוגו נקודה ישראלית

תקנון בעלי עסקים

כללי כל האמור בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד. אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה פלטפורמה לכל נותני השירותים בתחום התיירות להיחשף במרשתת לצרכנים השונים הן פרטיים והן מוסדיים (להלן: "נותני השירות"). נקודת מפגש בין נותני שירותים בתחום התיירות ובין צרכנים שונים, פרטיים ומוסדיים. […]

 1. כללי
 • כל האמור בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ומתייחס לשני המינים כאחד.
 • אתר "נקודה ישראלית תיירות חברתית" (להלן: "האתר") הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה פלטפורמה לכל נותני השירותים בתחום התיירות להיחשף במרשתת לצרכנים השונים הן פרטיים והן מוסדיים (להלן: "נותני השירות"). נקודת מפגש בין נותני שירותים בתחום התיירות ובין צרכנים שונים, פרטיים ומוסדיים.
 • במסגרת פעילות האתר יהיו רשאים נותני השירות לרכוש את ההטבות הבאות בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה.
 • "לקוחות פרימיום" – נותני שירות אשר ירכשו מסלול פרימיום באמצעות האתר ו/או באמצעות מפעילי האתר, במסגרתו יהיו זכאים לקבלת חשבון משתמש משודרג (להלן: "חשבון פרימיום"), כפי אשר יפורט להלן בסעיפים 1.8 – 1.18 לתקנון זה.
 • השימוש באתר זה מהווה הסכמה לתנאים המפורטים להלן. בכניסתך ובקבלת השירותים המוצעים באתר הינך מאשר הסכמתך לאמור בתקנון זה.
 • לא תהא למאן דהו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם (להלן: "בעלי האתר") מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות של בעלי האתר.
 • בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת והמידע המוצג באתר לא יישמר על ידם.
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים אשר אינם מופעלים על ידי בעלי האתר, לפיכך מובהר כי בהפעלת קישורים אלו על ידך הנך מאשר כי ידוע לך שלבעלי האתר אין שליטה ו/אחריות כלשהי ביחס למידע ו/או התכנים שיוצגו בפניך וכי אין בהצבת הקישורים באתר זה משום הסכמה ו/או אישור ביחס למידע ולתכנים המוצגים באתרים אלו.

 

משתמשי פרימיום ו/או חשבונות פרימיום 

 • כדי ליהנות מחשבון פרימיום במסגרת פעילות האתר – על נותן השירות לרכוש את החשבון מראש באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות של האתר. נותן השירות יידרש להזין פרטים מזהים, לרבות פרטי כרטיס האשראי.
 • לאחר הרכישה המפורטת לעיל בסעיף 1.8, תישלח לנותן השירות הודעת אישור לדואר האלקטרוני או לטלפון הסלולארי. הרכישה תירשם לזכות נותן השירות, בהתאם לפרטים אותם הזין בעת ההזמנה והרכישה. התשלום בגין השירות יבוצע בעת הזמנתה.
 • האתר ו/או בעלי האתר יהיו רשאים להציע ללקוחות ו/או משתמשים מסוימים ו/או לקבוצת לקוחות מסוימת הטבות שונות בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
 • האתר ו/או בעלי האתר יהיו רשאים להודיע מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי כי לקוח מסוים ו/או קבוצת לקוחות מסוימים לא יהיו זכאים ליהנות מתכנית הפרימיום ו/או מפונקציות מסוימות באופן חלקי.
 • שירות הפרימיום הנרכש יעמוד לשירות הרוכש בתוך 5 ימים ממועד רכישתו ולמשך פרק הזמן לגביו נרכש, כפי שיצוין עבור כל רכישה.
 • כעבור פרק הזמן אשר הוגדר בטופס הזמנת השירות, פוקע תוקף השירות ולא יהא ניתן להשתמש בו ו/או או לקבל החזר כספי כלשהו בגין הסכום ששולם על ידי נותן השירות בעת הרכישה בכפוף להוראות סעיף 1.18.
 • התשלום בגין שירות הפרימיום יהא שנתי. כלומר: חבילות השירות אשר יירכשו על ידי המשתמשים יהיו בגין השנה שלאחר מועד הרכישה. תינתן האפשרות לפריסת תשלומים בהתאם לשיקול דעת בעלי האתר.

 

חשבון פרימיום

 • לקוח אשר ירכוש את חשבון הפרימיום, כהגדרתו לעיל, יהא זכאי במסגרת פעילותו באתר להצגת תמונות בית העסק של נותן השירות, לפרסום מחירי השירותים אותם הוא מספק במסגרת פעילותו באתר, וכן, לאפשרות ליצירת קשר באמצעות האתר, הכל בכפוף להוראות תקנון זה. יובהר כי נותן השירות-המשתמש יהא האחראי הבלעדי להצגה נכונה של מחירי השירות המסופקים על ידו ולעדכונם מעת לעת.
 • החל מתום חודשיים ממועד רכישת חשבון הפרימיום – תעמוד לרשות נותן השירות במסלול הפרימיום האפשרות לקבלת נתונים סטטיסטיים אודות פעילות חשבונו באתר, לרבות מספר כניסות וצפיות וכן נתונים נוספים אשר יסופקו על ידי האתר ואו בעלי האתר.

 

      מדיניות ביטולים והחזרות

 • לצורך ביטול עסקה, ניתן לפנות ל 0733742311.או למייל:info@israelispot.co.il
 • ניתן לבטל עסקה בתוך 14 יום ממועד הרכישה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010. הלקוח יהיה רשאי לבטל את ההסכם ולקבל את כספו חזרה על החודשים בהם לא עשה שימוש, ייתכנו תנאי ביטול אחרים בהתאם למדיניות האתר.

 

 1. זכויות יוצרים
 • כל התכנים, סימני מסחר, מידע, תמונות, מאגרי מידע וכדו' המופיעים באתר ואשר מקורם הינו בבעלי האתר, ו/או נאספו באמצעותם – שייכים באופן בלעדי לבעלי האתר ואין לעשות בהם כל שימוש שהוא אשר לא הותר במפורש, מראש ובכתב. האמור הינו לרבות ומבלי לגרוע – עשיית שימוש מסחרי ו/או הפצה ו/או העתקה של תכנים ו/או מידע ו/או עשיית שימוש מסחרי כלשהו בתכנים אשר מקורם באתר. האמור בסעיף זה הינו למעט שימוש פרטי – אישי לצרכים להם נועד האתר.
 • סימן המסחר "נקודה ישראלית" הינו סימן מסחרי (ברישום) של בעלי האתר ולפיכך כל עשיית שימוש שהוא בסימן ו/או בסימן הדומה לו הינו הפרה של הוראות חוק עוולות מסחריות , תשנ"ט-1999, על כל המשתמע מכך.
 • אין לעלות תכנים ו/או מידע ו/או סימני מסחר ו/או כל דבר אחר העלול להוות הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין של מאן דהו. מובהר בזאת כי ככל ותופנה כנגד בעלי האתר דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הנוגעת למידע ו/או תוכן ו/או כל דבר אחר אשר הועלה על ידי משתמש ואשר יש בו להוות פגיעה בזכויות קניין של מאן דהו – יוסרו התכנים לאלתר מהאתר וכן תבחן האפשרות לחסום המשתמש.
 • בעלי האתר רואים חשיבות רבה לאמינות התכנים המוצגים באתר, לפיכך מובהר כי שימושך באתר הינו בכפוף לכך כי המידע אשר יוצג על ידך באתר יהיה אמין, נכון ומדויק. מובהר כי משתמש אשר יפעל בניגוד לאמור תוך פגיעה באתר ו/או במשתמשיו יישא בכל נזק ו/או הוצאה אשר תגרם לבעלי האתר ו/או לכל מי מטעמם.
 • בנוסף לאמור לעיל בסעיפים 2.3 ו- 2.4 מובהר בזאת כי בכניסתך לאתר הנך מאשר בזאת לבעלי האתר כי בכל מקרה בו תופנה כלפיהם דרישה ו/או טענה ו/או תביעה הנובעת עקב מעשה ו/או מחדל הנובע משימושך באתר, בין במישרין ובין בעקיפין – תשפה את בעלי האתר מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל הוצאה ו/או נזק הנובע מעניין זה.
 • בשימושך באתר הנך מאשר כי לא תעשה כל שימוש בשם האתר, בבעלי האתר ו/או כל דבר מטעמם לצורך קידום עסקיך, ולא תציג עצמך ו/או כל עסק מטעמך כשייך באופן כזה אחר לאתר ו/או לבעליו.

 

 1. המידע באתר
 • המידע המוצג באתר הינו מידע פומבי המיועד לשימוש אישי.
 • באתר יוצגו מעת לעת פרטים שונים אודות מחפשי שירות בתחום התיירות. בשימוש במידע זה הנך מאשר כי ידוע לך כי לבעלי האתר אין אחריות ביחס למידע המוצג באתר ו/או לתכנים המוצגים בו, הן לעניין נכונות הפרטים והן לעניין אופן הצגתם.
 • אין להסתמך בשום מצב על המידע המוצג באתר ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר בעניינים אלו.
 • בשימוש באתר זה הנך מאשר לבעלי האתר לאסוף ו/או לעשות כל שימוש בכל מידע שהוא בקשר על המשתמש, לרבות כתובת IP וכל מידע נוסף, לרבות ומבלי לגרוע – לצרכי ניתוח סטטיסטי, לשם שיפור האתר ולשם הצגת תכנים המותאמים לך באופן אישי.
 • מובהר כי בעלי האתר רשאים לקדם נותני שירותים בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא תהא עליהם כל מגבלה ו/או מניעה בעניין זה.

 

 1. הגבלת אחריות
 • בשימושך באתר הנך מאשר כי ידוע לך כי בעלי האתר אינם אחראים לתכנים המוצגים בו ו/או שיוצגו בו וכי אין ולא תשמע כל טענה ו/או דרישה כלפיהם לעניין כל מידע ו/או עניין אשר הובא לידיעתך עקב שימושך באתר.
 • כאמור לעיל, בעלי האתר אינם אחראים דבר בכל הנוגע למבקשי השירות, בין במישרין ובין בעקיפין, ולפיכך לא תשמע כלפיהם כל טענה ו/או דרישה הנוגעת למבקשי השירותים, לתשלום כספים וכו'.
 • בעלי האתר לא יהיו אחראים לעניין ביטחון המידע באתר. לפיכך הנך מתבקש שלא להציג באתר ו/או להעביר דרכו ו/או באמצעותו פרטים אישיים אשר אינך מעוניין בחשיפתם ובכל מקרה לא תשמע כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.

 

 1. סמכויות בעלי האתר
 • כאמור לעיל, בעלי האתר רשאים להפסיק את פעילותו של האתר בכל עת ללא מתן הודעה מוקדמת.
 • בעלי האתר רשאים למחוק תכנים שונים מהאתר בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וזאת מבלי שתשמע כנגדם כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
 • בעל האתר רשאים לפעול לקידום תכנים באתר ו/או לפעול לקידום האתר בכל דרך ו/או אופן שימצאו לנכון, לרבות קידום ממומן וכו'.
 • בעלי האתר רשאים לחסום משתמשים שונים בהתאם לשיקול שעתם הבלעדי ומבלי שתהא עליהם חובת נימוק.
 • למען הסר ספק – בעלי האתר רשאים לשנות תקנון זה מעת לעת.
 • אדם המוצא עצמו נפגע מתכנים שונים המפורסמים באתר ו/או מעוניין בהסרת תוכן מסוים מתבקש לפנות במייל info@israelispot.co.il , לפרט את מהות פנייתו והנימוקים לבקשה. בעלי האתר יבחנו את בקשתו בתוך זמן סביר.

 

 1. דיוור ישיר
 • בהצטרפותך לרשימת הדיוור הישיר הנך מאשר לבעלי האתר ו/או למי מטעמם להפנות אליך תכנים שיווקיים ו/או פרסומיים הנוגעים למהות שימושך באתר, זאת בהתאם להוראות סעיף 30א (ג) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
 • באפשרותך להודיע לבעלי האתר בעל עת, בהודעה חוזרת להודעות הדיוור הישיר, כי ברצונך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ובעלי האתר יפעלו להסרתך באופן מיידי מרשימה זו.

 

 1. סמכויות שיפוט
 • בכל מקרה של סכסוך משפטי בין בעלי האתר ובין משתמש כלשהו תהא מסורה סמכות ייחודית לבורר אשר ימונה בהסכמה על ידי הצדדים.
 • בהיעדר הסכמה לעניין זהות הבורר, ימונה בורר על ידי לשכת עורכי הדין.
 • בכל אופן אחר תהא מסורה סמכות השיפוט לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.